Bình Dương phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 113/CTr-TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kế hoạch).

​Theo đó, Kế hoạch phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bình Dương cơ bản trở thành một thành phố thông minh và đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là một trong các đô thị hiện đại, đáng sống, văn minh, nghĩa tình. Cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng, trở thành đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới; đổi mới căn bản mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, nhất là phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao theo hướng trở thành các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, trung tâm giáo dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Phát triển công nghiệp thế hệ mới hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0 tạo lập một vành đai công nghiệp. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế phát triển thuộc nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. Đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tổ chức bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2045, Bình Dương phấn đấu trở thành địa phương có cơ cấu kinh tế hiện đại; là một bộ phận quan trọng trong trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và là một trong những trung tâm tài chính của khu vực; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; tổ chức bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình cụ thể thực hiện Kế hoạch trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...

Kế hoạch ​​

https://www.binhduong.gov.vn/chinh-quyen-tin-chi-dao-dieu-hanh/2023/10/548-binh-duong-phan-dau-den-nam-2030-co-ban-dat-cac-tieu-chi-do-thi-loai-i-truc-thuoc-trung-uon?gidzl=sr970C3Hto3GI4y3mCRN8zn9H0BRdD0kn1j73D-SX2cK618CZvpNAiKPGWQFbzKaaXLCLpafjw4LmzpV8G